Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Kανονισμός Θερινής Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στα Πανεπιστημιακά Δάσης Ταξιάρχη Χαλκιδικής και Περτουλίου Τρικάλων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΔΑΣΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(ΑΠΟΦΑΣH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΦΠ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14/284-2017)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Τα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής έχουν παραχωρηθεί κατά νομή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΦΠ), τη διεξαγωγή δασικής έρευνας και πρότυπης άσκησης δασοπονίας και δασικής διοίκησης.

Την ευθύνη για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στα Πανεπιστημιακά Δάση έχει το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.), που είναι αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Φοίνικα και τελεί υπό τον έλεγχο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Συνέλευση του Τμήματος ΔΦΠ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό για την περίοδο άσκησης, με εισηγήσεις αρμόδιων επιτροπών, που ορίζονται από αυτή, και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το ΔΣ του ΤΔΔΠΔ.

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης στα Πανεπιστημιακά Δάση, καθώς και κάθε τροποποίηση του κανονισμού, επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, που ορίζεται από τη Συνέλευση για 3 έτη με εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος ΔΦΠ και η συγκρότησή της ανακοινώνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου.

Οι εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών Περτουλίου και Ταξιάρχη, παρέχουν τη δυνατότητα διαμονής στους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, κατά τον μήνα Ιούλιο στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη-Χαλκιδικής και κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου-Τρικάλων.

Δικαίωμα διαμονής έχουν:

Προπτυχιακοί Φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν την πρακτική άσκησή τους

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες και Υποψήφιοι Διδάκτορες και

Μέλη ΔΕΠ, Διδάκτορες & Πτυχιούχοι Ι.Δ.Α.Χ., μέλη E.ΔΙ.Π., και μέλη Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, όπως αυτό επικυρώνεται κάθε έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος ΔΦΠ.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών είναι η εξοικείωση τους με τα δασικά οικοσυστήματα και τις κάθε είδους δασοπονικές δραστηριότητες, η εξάσκησή τους σε γνωστικά αντικείμενα της δασολογικής επιστήμης που ήδη έχουν διδαχθεί και η απόκτηση εμπειρίας στην άσκηση της δασοπονίας και δασικής διοίκησης κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα δασικά οικοσυστήματα.

Ο παρών κανονισμός αποτελείται από 11 άρθρα και η τήρησή του είναι υποχρεωτική από όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Για κάθε πρόβλημα που θα προκύπτει κατά την εφαρμογή του προγράμματος επιλαμβάνεται η Συνέλευση του Τμήματος δια του Προέδρου της, μετά από έγγραφη εισήγηση της επιτροπής προγράμματος άσκησης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες 2ου, 3ου και 4ου έτους, για τη λήψη πτυχίου τους σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΔΦΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΔΦΠ.

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται ως ακολούθως:

α. Κατά το μήνα Ιούλιο, μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου σπουδών, στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη. Διάρκεια άσκησης: 30 ημέρες.

β. Κατά το μήνα Αύγουστο, μετά το πέρας του 6ου εξαμήνου σπουδών, στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου. Διάρκεια άσκησης: 30 ημέρες.

γ. Κατά το μήνα Ιούλιο, μετά το πέρας του 8ου εξαμήνου σπουδών, στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου. Διάρκεια άσκησης: 30 ημέρες.

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:15 έως 12:45, εκτός από την περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, πραγματοποιούνται ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές στην ευρύτερη περιοχή. Όταν, για εξοικονόμηση χρόνου, η πρακτική άσκηση διεξάγεται και πρωί και απόγευμα για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, οι ώρες διεξαγωγής της άσκησης θα είναι το πρωί από 08:15 έως 12:45 και το απόγευμα από 15:45 έως 19:45. Η πρακτική άσκηση δεν πραγματοποιείται τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σε όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές/τριες στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, από την ημέρα εγκατάστασής τους στους χώρους εκπαίδευσης έως τη λήξη του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα :

Διαμονής στους κοιτώνες, με πλήρη εξοπλισμό.

Σίτισης πλήρους, καθημερινής.

Ο προγραμματισμός και η εποπτεία της σίτισης γίνεται με ευθύνη της Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ.

Παρέχεται δωρεάν μετακίνηση των φοιτητών/τριών με λεωφορεία του ΑΠΘ από την Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) στους χώρους της πρακτικής άσκησης (πανεπιστημιακά δάση) και αντίστροφα, κατά την έναρξη και το τέλος της άσκησης, καθώς και δωρεάν μετακίνησή τους στα γνωστικά αντικείμενα που απαιτείται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Υπεύθυνος του προγράμματος της πρακτικής άσκησης κατά το ωράριο διεξαγωγής του είναι ο Δ/ντής του εργαστηρίου που πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή, σε περίπτωση απουσίας του, άλλο μέλος ΔΕΠ που ορίζει ο ίδιος.

Ο υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης για το πρώτο γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, υποδέχεται τους φοιτητές/τριες και τους παρέχει γενικές πληροφορίες για το νομικό καθεστώς, τη διοίκηση, τη διαχείριση και το ρόλο των Πανεπιστημιακών Δασών για την επίτευξη μιας πολύπλευρης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σε συνεργασία με το δασάρχη του πανεπιστημιακού δάσους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάθεση των κοιτώνων στους φοιτητές/τριες γίνεται με κλήρωση κάθε Μάιο, από επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος (ή εκπρόσωπό του), τον Πρόεδρο του Τ.Δ.Δ.Π.Δ. (ή εκπρόσωπό του) και τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Φοιτητών (ή εκπρόσωπό του). Η κλήρωση διενεργείται αποκλειστικά για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να φιλοξενηθούν στις διαθέσιμες κτιριακές εγκαταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες δεν επιτρέπεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους χώρους της πρακτικής άσκησης:

– να συνοδεύουν κατοικίδια ζώα,

– να καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά,

– να επεμβαίνουν στις εγκαταστάσεις (κτιριακές, ηλεκτρικές κλπ) καθ’ οιονδήποτε τρόπο (γράψιμο στους τοίχους κλπ).

– να φιλοξενούν άτομα που δεν μετέχουν στην πρακτική άσκηση

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι συμμετέχοντες φοιτητές/τριες στην πρακτική άσκηση, οφείλουν:

– Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις οδηγίες και υποδείξεις του εκάστοτε υπευθύνου της πρακτικής άσκησης, του δασάρχη και των δασικών υπαλλήλων.

– Να τηρούν τους όρους ευταξίας και υγιεινής σε όλους τους χώρους, μέσα και έξω από τις εγκαταστάσεις.

– Να προστατεύουν και να φροντίζουν τη συνολική υλικοτεχνική υποδομή. Πρόκληση οποιασδήποτε φθοράς ή ζημίας σε δωμάτια των εγκαταστάσεων συνεπάγεται την υποχρέωση άμεσης αποκατάστασης από τους φοιτητές/τριες που διαμένουν σε αυτά. Ζημίες ή φθορές σε κοινόχρηστους χώρους ή σε κοινούς χώρους υγιεινής των εγκαταστάσεων επιμερίζονται σε όλους όσους, βάσει της κλήρωσης και διανομής των δωματίων, χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς.

– Να αποφεύγουν γενικά τις θορυβώδεις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ομαλής συγκατοίκησης και να τηρούν το ωράριο κοινής ησυχίας.

– Να ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται από τους εκπαιδευτές, να τηρούν τους κανονισμούς ασφάλειας, εργασίας και υγιεινής, και να είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κανόνων αυτών καθώς και για την ατομική τους προστασία.

– Για κάθε βλάβη (ηλεκτρική, υδραυλική ή άλλη) να ειδοποιούν άμεσα το Δασάρχη του πανεπιστημιακού δάσους ώστε αυτή να αποκαθίσταται.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να προσκομίζει στη Γραμματεία του Τμήματος (μέχρι την 31η Μαΐου) αίτηση-δήλωση, με την οποία θα αιτείται ότι ενδιαφέρεται να φιλοξενηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις και να σιτίζεται στη λέσχη και θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με τον κανονισμό πρακτικής άσκησης. Η παραπάνω αίτηση θα ικανοποιείται μετά από έγκριση του Προέδρου του Τμήματος.

Φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (π.χ. αλλεργίες, καρδιακές παθήσεις, κ.ά.) θα προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση (από την Υγειονομική Επιτροπή του ΑΠΘ) σχετικά με την πάθηση ή ευαισθησία τους.

Φοιτητές που δεν κάνουν χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ έχουν δηλώσει ότι θα κάνουν χρήση τους, θα καλούνται να παραδώσουν τα κλειδιά του δωματίου τους και ότι άλλο έχουν χρεωθεί για τη διαμονή τους σ’ αυτές.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια οφείλει να είναι εφοδιασμένος με:

– Κατάλληλη ενδυμασία (μποτάκια ορειβασίας με ειδικές κάλτσες, μακρύ παντελόνι, αδιάβροχο, καπέλλο, γυαλιά ηλίου)

– Γραφική ύλη (στυλό, μπλοκ), φακό, σφυρίχτρα, σακίδιο, κ.ά.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κατά την άφιξή του στη Διοίκηση του πανεπιστημιακού δάσους, ο/η κάθε φοιτητής/τρια θα χρεώνεται το δωμάτιό του και ό,τι περιέχεται σε αυτό (κουβέρτες κλπ.) και θα του παραδίδονται κλειδιά του δωματίου στο οποίο θα διαμένει βάσει της κλήρωσης που προηγήθηκε για τη διανομή των δωματίων σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες που εκδήλωσαν επιθυμία διαμονής στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Στο τέλος της άσκησης, ο κάθε φοιτητής παραδίδει σε καλή κατάσταση όλα όσα χρεώθηκε κατά την άφιξή του στη Διοίκηση του πανεπιστημιακού δάσους. Ταυτόχρονα ελέγχεται από τη Διοίκηση η καλή κατάσταση του δωματίου και των κοινόχρηστων χώρων, καταγράφονται τυχόν ζημίες ή φθορές και καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασής τους.

Ο Δασάρχης του Πανεπιστημιακού Δάσους με τη λήξη του κάθε προγράμματος άσκησης υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος ΔΦΠ και στον Πρόεδρο του Τ.Δ.Δ.Π.Δ. συνολική έκθεση για την κατάσταση των κτιρίων διαμονής των φοιτητών/τριών, τις τυχόν ζημίες που έχουν προκληθεί στους συγκεκριμένους χώρους (δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι υγιεινής κλπ.) και τις δαπάνες αποκατάστασής τους, καθώς και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Με βάση την παραπάνω τεκμηριωμένη έκθεση του δασάρχη, η Συνέλευση του Τμήματος ΔΦΠ αποφασίζει για την απόδοση πειθαρχικών ή άλλων ευθυνών και για τον καταλογισμό των δαπανών αποκατάστασης των ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αποζημίωση και ασφάλιση των ασκουμένων.

Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής (Ν.1351/83, ΦΕΚ 56, Τεύχος Α).

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αξιολόγηση των ασκουμένων

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου πραγματοποιείται αξιολόγηση-βαθμολόγηση των φοιτητών σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στο ΠΠΣ του Τμήματος. Η κατάσταση αξιολόγησης-βαθμολόγησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος .

ΑΡΘΡΟ 12ο

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των ΙΧ αυτοκινήτων στους τόπους της πρακτικής άσκησης, τους δασικούς δρόμους καθώς επίσης και μέσα στο δάσος.

Χρήσιμα τηλέφωνα:

Γραμματεία Σχολής………………………………………..2310995195

ΤΔΔΠΔ……………………………………………………………2310992348

ΔασαρχείοΤαξιάρχη…………………………………….. 2371094295

Κέντρο Υγείας Αρναίας Χαλκιδικής……………… 2372022222

Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής.……………2371024021

Δασαρχείο Περτουλίου………………………………… 2434091207

Κέντρο Υγείας Πύλης Τρικάλων…………………..2434022870

Άμεση Επέμβαση..………………………………………… 100

Πυροσβεστική Υπηρεσία..…………………………… 199

ΕΚΑΒ…………………….…………………………………..166

Ο παρών κανονισμός επικυρώθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος ΔΦΠ στην υπ’ αριθμ. 14/28-4-2017 συνεδρίασή της.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει την επομένη της επικύρωσής του.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΔΦΠ                              Ο Πρόεδρος του Τ.Δ.Δ.Π.Δ.

Καθηγητής Θεοχάρης Ζάγκας                                    Καθηγητής Παναγιώτης Στεφανίδης

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

7 Ιουνίου 2017