Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Απόφαση Καταγραφής Συνόλων Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών

Αριθ.Πρωτ.  221                                                        Θεσσαλονίκη,    13/2/2017

                                                                                                     Κοιν.:                                                                                                                                                       Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Γεν. Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης                                                                                                                       Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης

και Καινοτομίας

                                                                                  Βασιλίσσης Σοφίας 15

10674-ΑΘΗΝΑ

 

Θέμα : Καταγραφή και αξιολόγηση των «Συνόλων, Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων» του Ταμείου Διοικήσεως  και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών

 

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Η

           Ο Πρόεδρος του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4305/2014.
  3. Την υπ’αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιο με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ).
  4. Την υπ’αριθμ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014».
  5. Την υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/2369/24-1-2017 εγκρύκλιο (ΑΔΑ:6Γ07465ΧΘΨ-473) με θέμα «Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305/2014/2014(ΦΕΚ 237 Α)».
  6. Τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/10-4-1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
  7. Τις διατάξεις του Ν.1881/1951 (ΦΕΚ 210/30-7-1951 τ.Α’) «Περί ιδρύσεως παρά των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης Ταμείου Διοικήσεως  και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών».

 α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Ταμείου Διοικήσεως  και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (ΝΠΔΔ του Υπουργειου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων), όπως καταγράφηκαν από τις Οργανικές Μονάδες του (Κεντρική Διοίκηση, Δασαρχείο Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου Τρικάλων  και Δασαρχείο Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη Χαλκιδικής), αξιολογήθηκαν και περιγράφονται ως εξής:

 

ΟΡΓ. ΜΟΝΑΔΑ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Δ.Δ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
  ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ/ΦΥΣΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΟ
1 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Τίτλοι κυριότητας, αποτερματισμοί, παραχωρήσεις  τοπογραφικά κα ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
2 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΔΔΠΔ Ιδρυτικός νόμος και λοιπή νομοθεσια για το Τα.Δ.Δ.Παν/κών Δασών ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
3 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Ατομικοί φάκελοι προσωπικού

ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ
4 ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Εγκατάσταση υλοτομικών συνεργείων-παραλαβή-μεταφορά-διάθεση δασικών προϊόντων ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
5 ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ‘Εργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για δασική προστασία κα ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
6 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Συντηρήσεις κτιρίων,  σχέδια  κτιρίων, χρήση, επισκέψεις κα ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
7 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Προμήθεια αυτοκινήτων, μισθώσεις,  συντηρήσεις,  εξουσιοδοτήσεις οδήγησης κλπ ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
8 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θέματα σχετικά με την Πρακτική ‘Ασκηση των φοιτητών και την  Έρευνα στα δάση ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί κλπ οικονομικές καταστάσεις  του ΤΔΔΠΔασών ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
10 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αλληλογραφία με Υπουργεία, ΑΠΘ, λοιπές δημόσιες υπηρεσιες και φορείς του ιδιωτικού τομέα ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
 

 

 

 

ΟΡΓ. ΜΟΝΑΔΑ :   ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ/ΦΥΣΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΟ
1 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΑΣΟΥΣ Τίτλοι κυριότητας δάσους,τρέχουσες εργασίες, παραχωρήσεις ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
2 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοδοσία,οδοιπορικά,υπερωρίες,στολές, υποδήματα προσωπικού ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
3 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Γενικά μόνιμου,έκτατου και ημερομίσθιου προσωπικού ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μισθώσει οικημάτων,φωτισμός,φιλοξενίες εκπαίδευση φοιτητών, επιτροπές ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΟΥΣ Υλοτομίες, τουριστική  αξιόποιηση, δέντρα χριστουγεννιάτικα ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
6 ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  

Τεχνικά έργα, οδοστρωσία

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
7 ΦΥΤΩΡΙΑ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ  

Συλλογή σπόρων, αναδασώσεις

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
8 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ  

Ρύθμιση βοσκών, διαχείρηση βοσκότοπων

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΟΥΣ  

Πρόληψη πυρκαγιών, αυτοψίες-έλεγχοι

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
10 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Επισκευή, ασφάλιση, συντήρηση, προμήθεια ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Πιστώσεις,χρηματικές εντολές εγγυητικές επιστολές ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Πρωτόκολλα παραλαβής-ανάλωσης-καταστροφής υλικών, απογραφές ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
13 ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ  

Παραλαβή,προγράμματα,μελέτες,έρευνες

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
14 ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Διάθεση δασικών προϊόντων,φορολογία

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
15 ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ  

Γενικά πριστηρίου

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
16 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

Δημόσιες επενδύσεις οδοποιίας

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
17 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

Κοινότητα Περτουλίου

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
18 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Ενημέρωση, κοινωνικά, μυνήσεις

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
19 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Ετήσιες εκθέσεις, γενικά δραστηριότητες.

ΦΥΣΙΚΟ(ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
 

 

 

 

 

 

ΟΡΓ. ΜΟΝΑΔΑ : ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
  ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ/ΦΥΣΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΟ
1 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Πρακτικά Αποτερματισμού ιδιοκτησιών περιόδου 1967-1977 ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Σχεδιαγράμματα αποτερματισμού ιδιοκτησιών περιόδου 1967-1977 ΦΥΣΙΚΟ (ΚΛΑΣΕΡ) ΔΗΜΟΣΙΟ
3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ετήσιο πρόγραμμα υλοτομίας Δασικών Τμημάτων ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ετήσια παραγωγή δασικών προϊόντων ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

O Πρόεδρος του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

30 Μαΐου 2017